Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 1. Osobné počítače (vrátane procesorov)
 2. Monitory
 3. Klávesnice
 4. Reproduktory k osobným počítačom
 5. Laptopy
 6. Notebooky
 7. Elektronické diáre
 8. Tlačiarne
 9. Kopírovacie zariadenia
 10. Elektrické a elektronické písacie stroje
 11. Vreckové a stolové kalkulačky
 12. Faxové prístroje
 13. Telefónne prístroje
 14. Bezdrôtové telefónne prístroje
 15. Mobilné telefónne prístroje
 16. Záznamníky
 17. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií
 18. Iné